799 796 906 | 518 544 777

 

O Kancelarii

Praktyka kancelarii Kowalska | Plech adwokata Iwony Kowalskiej i radcy prawnego Dagmary Plech obejmuje kompleksowe usługi dla Klientów indywidualnych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych.

 

▪ Reprezentacja Klientów w negocjacjach oraz przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

▪ Doradztwo w zakresie prawa obrotu nieruchomościach, prawa lokalowego, wspólnot mieszkaniowych: sporządzanie projektów umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, dotyczących ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności.

▪ Prowadzenie spraw sądowych dotyczących wszystkich zagadnień związanych z prawem cywilnym, karnym, rodzinnym, majątkowym małżeńskim, prawem pracy i prawem administracyjnym.

a

Sprawy cywilne

Z zakresu prawa zobowiązań:

▪ o zapłatę (w tym postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze),

▪ o odszkodowanie,

▪ o zadośćuczynienie,

▪ o ochronę dóbr osobistych,

▪ o ustalenie stosunku prawnego.

 

Z zakresu prawa spadkowego:

▪ stwierdzenie nabycia spadku,

▪ dział spadku,

▪ odrzucenie spadku,

▪ pomoc w poprawnym zredagowaniu testamentu, w tym z uwzględnieniem instytucji wydziedziczenia,

▪ uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

▪ zbycie udziału spadkowego,

▪ nieważność testamentu.

 

Z zakresu prawa rzeczowego, prawa budowlanego, prawa lokalowego:

▪ zniesienie współwłasności nieruchomości, w tym nieruchomości rolnej z uwzględnieniem ustawy z 11 kwietnia 2003 r. O kształtowaniu ustroju rolnego

▪ naruszenie posiadania,

▪ rozgraniczenie nieruchomości,

▪ ustanowienie drogi koniecznej, służebności,

▪ naruszenie posiadania,

▪ stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,

▪ opróżnienie lokalu przez najemcę,

▪ przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),

▪ przygotowanie umów deweloperskich,

▪ przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości,

▪ pomoc w postępowaniach wieczystoksięgowych,

▪ pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, w tym możliwość kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji,

▪ pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

▪ przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą,

▪jak również pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami, z naciskiem na ochronę interesów Klienta,

▪ przygotowywanie nieruchomości do odbioru, w szczególności poprzez uzyskanie koniecznych pozwoleń i zaświadczeń,

▪ przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych,

▪ obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych,

▪ weryfikacja opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu o ustalenie opłat.

Sprawy rodzinne

▪ o rozwód,

▪ o separację,

▪ o alimenty,

▪ o kontakty z dzieckiem,

▪ o podział majątku wspólnego,

▪ o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

▪ o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,

▪ o odebranie dziecka,

▪ pomoc w przygotowaniu umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy),

▪ o pozbawienie, przywrócenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,

▪ o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

▪ o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

▪ o ustalenie stosunku pracy,

▪ mobbing i dyskryminacja,

▪ rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia,

▪ umowa o zakazie konkurencji i należności dochodzone z tego tytułu,

▪ dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy,

▪ o odszkodowanie za mienie powierzone pracownikowi,

▪ wypowiedzenie zmieniające,

▪ sprawy ze zbiorowego prawa pracy: redagowanie, zmiana układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i wynagradzania,

▪ odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych,

▪ odwołania od decyzji lekarzy orzeczników i komisji lekarskich.

Windykacja należności

▪ sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,

▪ podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności,

▪ przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,

▪ kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywność i terminowość,

▪ reprezentacja Klienta w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Prawo spółek

▪ obsługa prawna walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,

▪ przygotowanie projektów uchwał,

▪ opracowywanie i opiniowanie regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,

▪ reprezentacja Klienta w postępowaniach rejestrowych.

Sprawy karne

▪ reprezentacja podejrzanego, oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego w charakterze obrońcy i w sprawach o wykroczenia,

▪ reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania karnego,

▪ odroczenie, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary,

▪ odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

▪ odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Cennik

Wysokość wynagrodzenia za zlecone usługi uzależniona jest od nakładu pracy niezbędnej do realizacji zlecenia, miejsca świadczenia usługi, złożoności sprawy i stopnia jej trudności.

Honorarium jest ustalane z Klientem zawsze z góry, w czytelny i przejrzysty sposób.

Jednorazowe wynagrodzenie:

Honorarium jest indywidualnie negocjowane z Klientem, jest to ustalona z góry całkowita kwota wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, możliwością zawarcia klauzuli tzw. „premii za sukces”.

Rozliczenie godzinowe:

Wynagrodzenie określone jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, gdy nie jest możliwe wstępne określenie nakładu pracy niezbędnego dla skutecznego rozwiązania problemu. Klient płaci za konkretne wykonane przez nas czynności, dzięki czemu może na bieżąco zarządzać wysokością kosztów usług prawnych.

Ryczałt miesięczny:

Klient płaci stałą miesięczną kwotę za świadczenie usług prawnych w ramach uzgodnionej liczby godzin.

▪ System ratalny:

wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry i zostaje ona rozłożona na umówioną ilość rat.

▪ Wynagrodzenie za negocjacje:

Udział w negocjacjach oraz asysta adwokata lub radcy prawnego przy podpisywaniu umów rozliczane jest zazwyczaj według stawki godzinowej, uwzględniającej dojazd w umówione miejsce poza siedzibę Kancelarii.

▪ Wynagrodzenie za stała obsługę i przedsądowe czynności windykacyjne:

Miesięczne wynagrodzenie ustalane jest przez strony w drodze umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria jest do dyspozycji Klienta przez określoną liczbę godzin w miesiącu. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy pomoc w zakresie bieżących potrzeb prawnych Klienta. Osobisty udział pełnomocnika w rozprawach przed Sądami jest zazwyczaj rozliczany odrębnie.